Obchodní podmínky

Dodavatel a fakturační údaje

  • Ing. Milan Kubis
  • Kounicova 41, 602 00 Brno
  • IČO: 64295320
  • DIČ: CZ6406026044

Technická podpora

  • Po – Pá od 9.30 – 17.30 hodin
  • Tel: 602702550

Provozovna

  • Autoškola a školící středisko Ing. Milan Kubis
  • Kounicova 41, 602 00 Brno
  • Tel: 420 541248773, 602702550

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ust. § 273 obchodního zákoníku Ing. Milanem Kubisem, IČ 64295320, který je poskytovatelem služeb prostřednictvím internetového portálu : www.skoleniridicu-online.eu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a klientem uzavřené v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a upravují podmínky poskytování služeb poskytovatelem na www.skoleniridicu-online.eu.

II. OBJEDNÁNÍ ŠKOLENÍ – kupní smlouva

Zákazník objednává certifikační kódy pomocí objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je vypočítána konečná cena a odesláním objednávky zákazník s touto cenou souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Připsáním částky na účet dodavatele se považuje smlouva za uzavřenou. Platnost vydaných certifikačních kódů je 3 měsíce od data objednávky.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele umožnit prostřednictvím certifikačních kódů absolvovat test o školení řidičů a po úspěšném absolvování testů řidičů klienta zaslat certifikaci na jméno, příjmení  daného řidiče, dále závazek klienta za umožnění certifikace řidiče uhradit cenu služby a předat obdržené certifikáty (osvědčení) řidiči. Školení řidičů probíhá formou samostudia řidičů a certifikační zkoušky se skládají online formou přes portál. Certifikáty (osvědčení) jsou zasílány klientovi.

IV. CENA

Cena služby je vždy dle aktuálního ceníku, který je uveden na internetových stránkách www.skoleniridicu-online.eu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI

Povinnosti Klienta: - Uhradit cenu služby - Uvést správné a úplné údaje o své osobě. - Seznámit se s podmínkami uvedenými v těchto všeobecných podmínkách a postupovat v souladu s nimi. - Předat přístupové kódy pouze řidičům, kteří budou provádět samostudium a certifikační test - Poučit řidiče, že mají test dělat vlastním jménem a samostatně - Předat odkaz na portál, kde má samostudium a certifikační test probíhat. Předat jeden kód pouze jednomu řidiči.

Povinnosti řidiče, který obdržel od klienta certifikační kódy: - před absolvováním testu vyjádřit souhlas s těmito všeobecnými podmínkami a seznámit se s povinnostmi z nich mu vyplývajících. Dále prohlašuje, že: - uvádí o své osobě pouze pravdivé údaje - obdržel certifikační kódy - absolvoval samostudium formou elearnningu přes portál - bude dělat test osobně a samostatně, bez cizí pomoci - certifikační kód nikomu jinému nepředá.

Povinnosti poskytovatele: - Zaslat certifikáty těm klientům, kteří uhradili cenu služby v plné výši uskutečněné objednávky. - vygenerovat a zaslat certifkační kódy dle objednaného množství na uvedenou emailovou adresu v objednávce klienta - Zaslat certifikáty (osvědčení) na adresu klienta, pokud je uhrazena cena služby v těchto termínech:

1. do 7 dnů po úspěšném složení všech řidičů, kteří obdrželi certifikační kód.

2. nejpozději do 14 po uhrazení ceny služby vyhotovit a zaslat certifikáty na jména řidičů, kteří do té doby úspěšně absolvovali certifikační test.

3. V případě následné certifikace dalších řidičů, je poskytovatel povinen odeslat další certifikáty řidičů, kteří úspěšně absolvovali certifikační test do 14-ti dnů nebo do 7 pracovních dnů po využití posledního certifikačního kódu, to vše v případě uhrazené faktury - zpřístupnit klientovi informace o průběhu certifikace, zejména kdo z řidičů, kterým klient předal certifikační kód splnil test, kdy tak bylo učiněno a s jakým výsledkem.  V případě, že nejsou doručeny certifikáty vinou na straně poskytovatele, zajistit znovu doručení na své náklady.

VI. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY – odstoupení od smlouvy

Zákazník může bez udání důvodu objednávku zrušit. Objednávka je také automaticky zrušena, pokud částka na objednávce není uhrazena do 1 měsíce od data vytvoření objednávky.

Dodavatel může zrušit objednávku pouze písemně (mailem) a je povinen zákazníkovi do 14 dnů případnou částku dle objednávky – pokud již byla zákazníkem poukázána na účet dodavatele. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

VII. ZPŮSOB PLATBY

Platba za služby je prováděna bankovním převodem na účet 1028720469/6100 u Equabank, dobírkou nebo po dohodě hotově v provozovně dodavatele: Autoškola Ing. Milan Kubis, Kounicova 41, 602 00 Brno.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zasláním návrhu na kupní smlouvu dává objednatel výslovní souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Ing. Milan Kubis se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Objednatel dává souhlas se zpětným oslovením- upozorněním na vypršení platnosti objednyných certifikátů. Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zpětným oslovením může objednatel kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailové zprávy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v platném znění na www.skoleniridicu-online.eu. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je také ceník v platném znění na www.skoleniridicu-online.eu. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky budou zveřejněny na této stránce nejméně dva týdny před účinnosti nových obchodních podmínek.

Přejít nahoru
Scroll to Top