Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

1) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
2) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
3) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

1) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h
2) Vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
3) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

Na tabulku registrační značky:

1) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, není-li stanoveno jinak.
2) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky.
3) Smí být umisťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2.

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

1) Pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Do termínu příští pravidelné technické prohlídky zbývá méně než tři kalendářní měsíce.
3) Spotřeba pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

1) Prvního zaregistrování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky.
2) Prodeje silničního vozidla a potom vždy ode dne úspěšného provedení pravidelné technické prohlídky.
3) Vyrobení silničního vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:

1) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
2) Do 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
3) Do 60 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne:

1) Prodeje vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí.
2) Prvního zaregistrování vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí.
3) Vyrobení vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

1) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
2) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.
3) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

1) Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci vozidla se skutečnými údaji a stavem vozidla.
2) Porovnání údajů uvedených v řidičském průkazu řidiče motorového vozidla s údaji uvedenými v jeho občanském průkazu.
3) Seřízení brzdové soustavy, řízení, podvozku, světelného zařízení a světelné signalizace.

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

1) Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.
2) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.
3) Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

K pohonu motorů vozidel se smí používat:

1) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů.
2) Pohonné hmoty nesplňující požadavky na jakost, umožní-li spolehlivý provoz těchto motorů.
3) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů nebo pohonné hmoty s nižším oktanovým číslem.

Jiná než předepsaná nebo povolená světelná zařízení:

1) Nesmí být na vozidle použita.
2) Smí být na vozidle použita pouze za předpokladu, že jejich užití nebude obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
3) Smí být použita pouze při tuningové úpravě vozidla.

Stanice měření emisí, v případě kladného výsledku měření, vystaví provozovateli silničního motorového vozidla:

1) Osvědčení o měření emisí s vyznačeným kladným výsledkem měření emisí.
2) Osvědčení o měření emisí s vyznačeným kladným výsledkem měření emisí, které provozovatel vozidla odevzdá na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
3) Osvědčení o měření emisí s vyznačeným kladným výsledkem měření emisí, které není nutné předložit ke kontrole technického stavu motorového vozidla ve stanici technické kontroly.

Nesvítí-li zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

1) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/hod
2) Vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
3) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

Používání pneumatik s protiskluzovými hroty.

1) Je zakázáno pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby.
2) Je povoleno pouze v zimním období.
3) Je povoleno pouze v zimním období a jen v horských oblastech.