Historickým vozidlem je:

1) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.
2) Vozidlo, které nesmí být použito k provozu na pozemních komunikacích.
3) Každé vozidlo, jehož konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na nově vyráběná vozidla.

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

1) Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci vozidla se skutečnými údaji a stavem vozidla.
2) Porovnání údajů uvedených v řidičském průkazu řidiče motorového vozidla s údaji uvedenými v jeho občanském průkazu.
3) Seřízení brzdové soustavy, řízení, podvozku, světelného zařízení a světelné signalizace.

Na tabulku registrační značky:

1) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, není-li stanoveno jinak.
2) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky.
3) Smí být umisťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2.

K pohonu motoru vozidla na pozemních komunikacích nesmí být použito:

1) Olovnatých motorových benzínů.
2) Bezolovnatých motorových benzínů.
3) Bezolovnatých motorových benzínů s aditivačními přísadami.

K pohonu motorů vozidel se smí používat:

1) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů.
2) Pohonné hmoty nesplňující požadavky na jakost, umožní-li spolehlivý provoz těchto motorů.
3) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů nebo pohonné hmoty s nižším oktanovým číslem.

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

1) Pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Do termínu příští pravidelné technické prohlídky zbývá méně než tři kalendářní měsíce.
3) Spotřeba pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:

1) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
2) Do 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
3) Do 60 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

1) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
2) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
3) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně nemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

1) Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.
2) S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.
3) Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

1) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.
2) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.
3) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.

Používání pneumatik s protiskluzovými hroty.

1) Je zakázáno pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby.
2) Je povoleno pouze v zimním období.
3) Je povoleno pouze v zimním období a jen v horských oblastech.

Historickým vozidlem je:

1) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.
2) Každé vozidlo starší než 15 let.
3) Každé vozidlo starší než 20 let.

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

1) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h
2) Vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
3) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

1) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
2) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.
3) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.

Jiná než předepsaná nebo povolená světelná zařízení:

1) Nesmí být na vozidle použita.
2) Smí být na vozidle použita pouze za předpokladu, že jejich užití nebude obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
3) Smí být použita pouze při tuningové úpravě vozidla.