Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

1) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
2) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
3) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne:

1) Prodeje vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí.
2) Prvního zaregistrování vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí.
3) Vyrobení vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.

Na tabulku registrační značky:

1) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, není-li stanoveno jinak.
2) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky.
3) Smí být umisťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2.

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

1) Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.
2) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.
3) Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

Historickým vozidlem je:

1) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.
2) Každé vozidlo starší než 15 let.
3) Každé vozidlo starší než 20 let.

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

1) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
2) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.
3) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:

1) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
2) Do 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
3) Do 60 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Používání pneumatik s protiskluzovými hroty.

1) Je zakázáno pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby.
2) Je povoleno pouze v zimním období.
3) Je povoleno pouze v zimním období a jen v horských oblastech.

K pohonu motorů vozidel se smí používat:

1) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů.
2) Pohonné hmoty nesplňující požadavky na jakost, umožní-li spolehlivý provoz těchto motorů.
3) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů nebo pohonné hmoty s nižším oktanovým číslem.

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

1) Pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Do termínu příští pravidelné technické prohlídky zbývá méně než tři kalendářní měsíce.
3) Spotřeba pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

1) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.
2) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.
3) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.

Historickým vozidlem je:

1) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.
2) Vozidlo, které nesmí být použito k provozu na pozemních komunikacích.
3) Každé vozidlo, jehož konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na nově vyráběná vozidla.

Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:

1) U všech vozidel nejméně 1,0 mm.
2) U osobních vozidel 1,5 mm a u nákladních vozidel 2,0 mm.
3) U mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm.

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

1) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h
2) Vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
3) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

1) Prvního zaregistrování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky.
2) Prodeje silničního vozidla a potom vždy ode dne úspěšného provedení pravidelné technické prohlídky.
3) Vyrobení silničního vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.