Držitel řidičského oprávnění, který nepodléhá přísnějšímu režimu lékařských prohlídek, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce:

1) Nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
2) Nejdříve šest měsíců před dovršením 50, 55 a 60 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 60 let věku pak každoročně.
3) Ve lhůtě pěti let ode dne prvního udělení řidičského oprávnění a poté v pravidelných lhůtách pěti let.

Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:

1) Kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách.
2) Kdo je v pracovní neschopnosti.
3) Kdo je osobou těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou anebo osobou sluchově postiženou.

Řidičský průkaz:

1) Nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava a odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
2) Smí být ponecháván a přijímán jako zástava, ale nesmí být odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
3) Smí být odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky, ale nesmí být ponecháván ani přijímán jako zástava.

Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do obvodu jiné obce s rozšířenou působností, je povinen tuto skutečnost oznámit:

1) Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má nový trvalý pobyt.
2) Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, z jehož správního obvodu se odhlásil z trvalého pobytu.
3) Oběma obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, jejichž správních obvodů se změna trvalého pobytu týká.

Řidičské oprávnění může být uděleno:

1) Pouze osobě, která není ve výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel a plní ostatní podmínky pro udělení řidičského oprávnění.
2) Osobě, která je odborně způsobilá, i když je ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
3) Osobě, která je starší 18 let, pokud o udělení řidičského oprávnění požádá.

Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

1) Po celou dobu držení tohoto řidičského oprávnění.
2) Pouze v okamžiku udělení tohoto řidičského oprávnění.
3) Pouze v okamžiku udělení tohoto řidičského oprávnění nebo při přezkoušení z odborné způsobilosti.

Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do jiné obce, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

1) Do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
2) Do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.Do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
3) Do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:

1) Kdykoli.
2) Pouze v případě, že řidič požil před jízdou alkohol nebo jinou návykovou látku.
3) Pouze v případech daných zákonem.

Policista může zabránit v jízdě motorovým vozidlem použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

1) Je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno.
2) Na vozidle není umístěna státní poznávací značka.
3) Řidič při kontrole nepředloží osvědčení o registraci vozidla a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení:

1) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
2) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 nebo motocyklů o výkonu nejvýše 11 kW.
3) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3, bez ohledu na výkon jejich motoru.

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel:

1) Se dělí podle skupin a podskupin.
2) Je jednotné pro všechna motorová vozidla.
3) Není nutné k řízení mopedů a malých motocyklů s objemem válců do 50 cm3.

Který z následujících motocyklů smíte řídit s řidičským oprávněním podskupiny A1?

1) Motocykl o objemu válců 125 cm3 a výkonu 10 kW.
2) Motocykl o objemu válců 125 cm3 a výkonu 15 kW.
3) Motocykl o objemu válců 150 cm3 a výkonu 8 kW.

Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti:

1) Je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.
2) Je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel do doby, než se pravidelné lékařské prohlídce podrobí, nejdéle však po dobu šesti měsíců.
3) Ztrácí řidičské oprávnění.

Který z následujících motocyklů smíte řídit s řidičským oprávněním podskupiny A1?

1) Motocykl o objemu válců 125 cm3 a výkonu 11 kW.
2) Motocykl o objemu válců 120 cm3 a výkonu 13 kW.
3) Motocykl o objemu válců 145 cm3 a výkonu 10 kW.

Řidičské oprávnění skupiny A k řízení motocyklů o výkonu nad 25 kW lze udělit jen osobě:

1) Která dovršila 17 let.
2) Která dovršila 18 let.
3) Která dovršila 21 let.