Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

1) Mít nasazeny ochranné brýle.
2) Prudce zrychlovat.
3) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Nemotorové vozidlo je:

1) Vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.
2) Každé vozidlo poháněné jiným než spalovacím motorem, například elektromobil.
3) Kolejové vozidlo, které se účastní silničního provozu.

Provozovatel vozidla je:

1) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.
2) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování vozidla vlastním jménem.
3) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění.

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

1) Ano
2) Ne

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

1) Křižovatka
2) Hranice křižovatky
3) Spojnice pozemních komunikací

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

1) V levém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
2) V pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
3) V kterémkoli jízdním pruhu, jestliže tím není ohrožena plynulost provozu na pozemních komunika zejména jízda ostatních vozidel.

Zastavit znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
2) Povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

1) Vpravo; vlevo se smí jet tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu.
2) Výlučně vpravo; vlevo za žádných okolností.
3) Zásadně vlevo.

Během jízdy může kouřit:

1) Řidič osobního motorového vozidla.
2) Řidič motocyklu a mopedu.
3) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

1) Které je technicky nezpůsobilé k provozu.
2) Které spotřebou pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.
3) K jehož pohonu má být podle návodu k použití užit pouze bezolovnatý benzín.

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

1) Jen vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem.
2) l vozidlo, které sice nesplňuje technické podmínky, ale majitel vozidla dovolí vozidlo užít nebo jeho užití přikáže.
3) l vozidlo, které splňuje jen některé technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, pokud řidič dbá při jízdě zvýšené opatrnosti.

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

1) Ne
2) Ano

Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:

1) Snížit rychlost vozidla s ohledem na bezpečnost nastupujících a vystupujících cestujících.
2) Vozidlo zastavit; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nif pokračovat v jízdě smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují.
3) Vozidlo zastavit i v případě, zastaví-li vozidlo hromadné dopravy osob u okraje vozovky.

Řidič na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem:

1) Smí couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.
2) Nesmí couvat, i když je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.
3) Smí couvat, jestliže je tato pozemní komunikace široká nejméně 6 metrů.

Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

1) Ano
2) Ne