Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

1) Je technicky nezpůsobilé k provozu.
2) Není opatřeno dálniční známkou.
3) Má registrační značku jiného státu.

Při řízení motorového vozidla musí mít řidiče u sebe tyto doklady:

1) Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, osvědčení o registraci vozidla a doklad totožnosti.
2) Osvědčení o zdravotní způsobilosti, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a osvědčení o registraci vozidla.
3) Řidičský průkaz, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,osvědčení o registraci vozidla a řidič nad 60 let doklad o zdravotní způsobilosti.

Během jízdy může kouřit:

1) Řidič osobního motorového vozidla.
2) Řidič motocyklu a mopedu.
3) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

1) Mít nasazeny ochranné brýle.
2) Prudce zrychlovat.
3) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

1) Nemusí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
2) Musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
3) Nemusí dát přednost jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců jdoucím po pozemní komunikaci, musí dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci.

Připojovací pruh je:

1) Jízdní pruh vyhrazený jen pro vozidla hromadné dopravy osob.
2) Jízdní pruh určený pro pomalá vozidla, která nemohou v daném úseku dosáhnout okamžité rychlosti nejméně 60 km/h.
3) Jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do průběžného pruhu.

Silnice pro motorová vozidla je:

1) Pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla".
2) Každá silnice l. třídy.
3) Každá pozemní komunikace o nejméně dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy, pokud vede mimo obec.

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, věděl, že nebude v jízdě omezen.
2) Nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel ani mírně zpomalit.

Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci:

1) Musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy.
2) Nemusí řidič dávat znamení o změně směru jízdy.
3) Dává řidič znamení o změně směru jízdy jen při odbočování vlevo.

Provozovatel vozidla je:

1) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.
2) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování vozidla vlastním jménem.
3) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění.

Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
2) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
3) Počínat si tak, aby si řidič při účasti v provozu na pozemních komunikacích nepoškodil vozidlo.

Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

1) Ne
2) Ano

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

1) Vpravo; vlevo se smí jet tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu.
2) Výlučně vpravo; vlevo za žádných okolností.
3) Zásadně vlevo.

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

1) Ano
2) Ne

Dát přednost v jízdě znamená:

1) Povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestiže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy
2) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
3) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.