Povinností přepravované osoby je:

1) Neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Pomáhat řidiči dle jeho pokynů v ovládání vozidla, zvláště pokud je to řidič začátečník.
3) Informovat řidiče o situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

1) Pouze, když vjíždí z místa ležícího mimo silnici na silnici; při vjíždění z polní nebo lesní cesty, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou silnici platí ustanovení o jízdě křižovatkou.
2) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci a při vjíždění z účelové pozemní komunikace, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
3) Při vjíždění z polní nebo lesní cesty na pozemní komunikaci, jen když vozidla jedoucí po pozemní komunikaci přijíždějí zleva.

Nesmět omezit znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
2) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních nevzniklo žádné nebezpečí.
3) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích neomezoval rychlou jízdu.

Kdo odpovídá za umístění a upevnění dětské autosedačky v souladu s návodem k jejímu použití?

1) Vždy řidič vozidla.
2) Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.
3) Osoba, která dítě doprovází, a u dítěte bez doprovodu řidič.

Zastavit znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
2) Povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.

Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

1) Nemusí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
2) Musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
3) Nemusí dát přednost jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců jdoucím po pozemní komunikaci, musí dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci.

Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

1) Do levého jízdního pruhu ve vzdálenosti 500 m před místem, kde hodlá odbočovat.
2) Co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.
3) Vždy do středu vozovky bez ohledu na protijedoucí vozidla.

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

1) Ano
2) Ne

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

1) Telefonovat ani komunikovat prostřednictvím jiného hovorového zařízení.
2) Telefonovat jen při jízdě v obci.
3) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

1) Ano
2) Ne

Dát přednost v jízdě znamená:

1) Povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestiže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy
2) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
3) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
2) Druhý řidič nemusel zastavit vozidlo.
3) Žádný řidič nemusel ani mírně snížit rychlost jízdy.

Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:

1) Snížit rychlost vozidla s ohledem na bezpečnost nastupujících a vystupujících cestujících.
2) Vozidlo zastavit; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nif pokračovat v jízdě smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují.
3) Vozidlo zastavit i v případě, zastaví-li vozidlo hromadné dopravy osob u okraje vozovky.

Připojovací pruh je:

1) Jízdní pruh vyhrazený jen pro vozidla hromadné dopravy osob.
2) Jízdní pruh určený pro pomalá vozidla, která nemohou v daném úseku dosáhnout okamžité rychlosti nejméně 60 km/h.
3) Jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do průběžného pruhu.

Silnice pro motorová vozidla je:

1) Pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla".
2) Každá silnice l. třídy.
3) Každá pozemní komunikace o nejméně dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy, pokud vede mimo obec.