Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

1) Křižovatka
2) Hranice křižovatky
3) Spojnice pozemních komunikací

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

1) Ano
2) Ne

Řidič nesmí kouřit:

1) Jen při jízdě na jízdním kole.
2) Při řízení nákladního automobilu.
3) Při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole.

Dát přednost v jízdě znamená:

1) Povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestiže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy
2) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
3) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Za křižovatku se nepovažuje:

1) Vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
2) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.
3) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě účelové pozemní komunikace.

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

1) V levém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
2) V pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
3) V kterémkoli jízdním pruhu, jestliže tím není ohrožena plynulost provozu na pozemních komunika zejména jízda ostatních vozidel.

Připojovací pruh je:

1) Jízdní pruh vyhrazený jen pro vozidla hromadné dopravy osob.
2) Jízdní pruh určený pro pomalá vozidla, která nemohou v daném úseku dosáhnout okamžité rychlosti nejméně 60 km/h.
3) Jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do průběžného pruhu.

Nesmět omezit znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
2) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních nevzniklo žádné nebezpečí.
3) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích neomezoval rychlou jízdu.

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

1) Které je technicky nezpůsobilé k provozu.
2) Které spotřebou pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.
3) K jehož pohonu má být podle návodu k použití užit pouze bezolovnatý benzín.

Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
2) Druhý řidič nemusel zastavit vozidlo.
3) Žádný řidič nemusel ani mírně snížit rychlost jízdy.

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

1) Ano
2) Ne

Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

1) Do levého jízdního pruhu ve vzdálenosti 500 m před místem, kde hodlá odbočovat.
2) Co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.
3) Vždy do středu vozovky bez ohledu na protijedoucí vozidla.

Silnice pro motorová vozidla je:

1) Pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla".
2) Každá silnice l. třídy.
3) Každá pozemní komunikace o nejméně dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy, pokud vede mimo obec.

Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:

1) Snížit rychlost vozidla s ohledem na bezpečnost nastupujících a vystupujících cestujících.
2) Vozidlo zastavit; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nif pokračovat v jízdě smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují.
3) Vozidlo zastavit i v případě, zastaví-li vozidlo hromadné dopravy osob u okraje vozovky.

Provozovatel vozidla je:

1) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.
2) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování vozidla vlastním jménem.
3) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění.