Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

1) Musí být předem očištěno tak, aby neznečišťovalo pozemní komunikaci.
2) Musí být v případě, že tak lze učinit bez větších obtíží, předem očištěno.
3) Musí být očištěno na nejbližším vhodném místě po vjetí na pozemní komunikaci.

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

1) Telefonovat ani komunikovat prostřednictvím jiného hovorového zařízení.
2) Telefonovat jen při jízdě v obci.
3) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

1) Ano
2) Ne

Při řízení motorového vozidla musí mít řidiče u sebe tyto doklady:

1) Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, osvědčení o registraci vozidla a doklad totožnosti.
2) Osvědčení o zdravotní způsobilosti, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a osvědčení o registraci vozidla.
3) Řidičský průkaz, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,osvědčení o registraci vozidla a řidič nad 60 let doklad o zdravotní způsobilosti.

Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jiný řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.
2) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit.
3) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.

Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

1) Ne
2) Ano

Řidič motorového vozidla je povinen:

1) Být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
2) Být připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu, jen za jízdy mimo obec.
3) Se za jízdy připoutat bezpečnostními pásy.

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

1) Autobus, trolejbus nebo tramvaj.
2) Motorové vozidlo s nejméně osmi místy pro cestující.
3) Vozidlo taxislužby.

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

1) Jezdcem na zvířeti.
2) Průvodcem vedených a hnaných zvířat.
3) Řidičem.

Během jízdy může kouřit:

1) Řidič osobního motorového vozidla.
2) Řidič motocyklu a mopedu.
3) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

1) Křižovatka
2) Hranice křižovatky
3) Spojnice pozemních komunikací

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, věděl, že nebude v jízdě omezen.
2) Nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel ani mírně zpomalit.

Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

1) Pouze, když vjíždí z místa ležícího mimo silnici na silnici; při vjíždění z polní nebo lesní cesty, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou silnici platí ustanovení o jízdě křižovatkou.
2) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci a při vjíždění z účelové pozemní komunikace, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
3) Při vjíždění z polní nebo lesní cesty na pozemní komunikaci, jen když vozidla jedoucí po pozemní komunikaci přijíždějí zleva.

Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
2) Druhý řidič nemusel zastavit vozidlo.
3) Žádný řidič nemusel ani mírně snížit rychlost jízdy.

Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

1) Ano
2) Ne