Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

1) Ne
2) Ano

Patří k povinnostem účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pokyny strážníků obecní policie?

1) Ano
2) Ne

Zastavit znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
2) Povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

1) Které je technicky nezpůsobilé k provozu.
2) Které spotřebou pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.
3) K jehož pohonu má být podle návodu k použití užit pouze bezolovnatý benzín.

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

1) Ano
2) Ne

Nemotorové vozidlo je:

1) Vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.
2) Každé vozidlo poháněné jiným než spalovacím motorem, například elektromobil.
3) Kolejové vozidlo, které se účastní silničního provozu.

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

1) Pouze nekolejové vozidlo poháněné vlastni pohonnou jednotkou.
2) Každé motorové vozidlo, nemotorové vozidlo i tramvaj,
3) Pouze autobus, trolejbus nebo tramvaj.

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, věděl, že nebude v jízdě omezen.
2) Nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel ani mírně zpomalit.

Při řízení motorového vozidla musí mít řidiče u sebe tyto doklady:

1) Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, osvědčení o registraci vozidla a doklad totožnosti.
2) Osvědčení o zdravotní způsobilosti, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a osvědčení o registraci vozidla.
3) Řidičský průkaz, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,osvědčení o registraci vozidla a řidič nad 60 let doklad o zdravotní způsobilosti.

Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
2) Druhý řidič nemusel zastavit vozidlo.
3) Žádný řidič nemusel ani mírně snížit rychlost jízdy.

Během jízdy může kouřit:

1) Řidič osobního motorového vozidla.
2) Řidič motocyklu a mopedu.
3) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

Kdo odpovídá za umístění a upevnění dětské autosedačky v souladu s návodem k jejímu použití?

1) Vždy řidič vozidla.
2) Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.
3) Osoba, která dítě doprovází, a u dítěte bez doprovodu řidič.

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

1) Ano
2) Ne

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

1) Telefonovat ani komunikovat prostřednictvím jiného hovorového zařízení.
2) Telefonovat jen při jízdě v obci.
3) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Autobus s označením „Označení autobusu přepravujícího děti" zastavil v označené zastávce.Řidič vozidla, které jede za ním:

1) Je povinen zastavit vozidlo za tímto autobusem a pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky.
2) Smí tento autobus objet, pokud při tom dbá zvýšené opatrnosti a přihlédne k možnosti vběhnutí dětí do vozovky.
3) Smí autobus objet, jen pokud mu dopravce dává znamení, že je možné autobus bezpečně objet.