Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

1) Ano
2) Ne

Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jiný řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.
2) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit.
3) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.

Připojovací pruh je:

1) Jízdní pruh vyhrazený jen pro vozidla hromadné dopravy osob.
2) Jízdní pruh určený pro pomalá vozidla, která nemohou v daném úseku dosáhnout okamžité rychlosti nejméně 60 km/h.
3) Jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do průběžného pruhu.

Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, věděl, že nebude v jízdě omezen.
2) Nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel ani mírně zpomalit.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

1) Má-li řádně očištěná zpětná zrcátka.
2) Když v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, nejede žádné motorové vozidlo.
3) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Řidič motorového vozidla:

1) Se nesmí otáčet na místech nepřehledných nebo jinak nebezpečných, např. v nepřehledné zatáčce a její blízkosti nebo před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.
2) Se může otáčet na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty nebo v jejich těsné blízkosti, pokud tím neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
3) Se může otáčet v těsné blízkosti železničního přejezdu, pokud je železniční zabezpečovací zařízení funkční.

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

1) V levém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
2) V pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
3) V kterémkoli jízdním pruhu, jestliže tím není ohrožena plynulost provozu na pozemních komunika zejména jízda ostatních vozidel.

Povinností přepravované osoby je:

1) Neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Pomáhat řidiči dle jeho pokynů v ovládání vozidla, zvláště pokud je to řidič začátečník.
3) Informovat řidiče o situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

1) Autobus, trolejbus nebo tramvaj.
2) Motorové vozidlo s nejméně osmi místy pro cestující.
3) Vozidlo taxislužby.

Zastavit znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
2) Povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

1) Neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
2) Neohrozí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
3) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

1) Do levého jízdního pruhu ve vzdálenosti 500 m před místem, kde hodlá odbočovat.
2) Co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.
3) Vždy do středu vozovky bez ohledu na protijedoucí vozidla.

Je povinností řidiče tramvaje umožnit chodci nerušené přejití na přechodu pro chodce?

1) Ne
2) Ano

Stát znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
2) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při závadě na vozidle.
3) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytné nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Za křižovatku se nepovažuje:

1) Vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
2) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.
3) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě účelové pozemní komunikace.