Stát znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
2) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při závadě na vozidle.
3) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytné nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

1) Jen vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem.
2) l vozidlo, které sice nesplňuje technické podmínky, ale majitel vozidla dovolí vozidlo užít nebo jeho užití přikáže.
3) l vozidlo, které splňuje jen některé technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, pokud řidič dbá při jízdě zvýšené opatrnosti.

Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

1) Do levého jízdního pruhu ve vzdálenosti 500 m před místem, kde hodlá odbočovat.
2) Co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.
3) Vždy do středu vozovky bez ohledu na protijedoucí vozidla.

Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

1) Nemusí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
2) Musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
3) Nemusí dát přednost jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců jdoucím po pozemní komunikaci, musí dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci.

Při řízení motorového vozidla musí mít řidiče u sebe tyto doklady:

1) Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, osvědčení o registraci vozidla a doklad totožnosti.
2) Osvědčení o zdravotní způsobilosti, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a osvědčení o registraci vozidla.
3) Řidičský průkaz, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,osvědčení o registraci vozidla a řidič nad 60 let doklad o zdravotní způsobilosti.

Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:

1) Jiný řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.
2) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit.
3) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

1) Je technicky nezpůsobilé k provozu.
2) Není opatřeno dálniční známkou.
3) Má registrační značku jiného státu.

Silnice pro motorová vozidla je:

1) Pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla".
2) Každá silnice l. třídy.
3) Každá pozemní komunikace o nejméně dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy, pokud vede mimo obec.

Patří k povinnostem účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pokyny strážníků obecní policie?

1) Ano
2) Ne

Za křižovatku se nepovažuje:

1) Vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
2) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.
3) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě účelové pozemní komunikace.

Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

1) Ano
2) Ne

Během jízdy může kouřit:

1) Řidič osobního motorového vozidla.
2) Řidič motocyklu a mopedu.
3) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

1) Ne
2) Ano

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

1) Ano
2) Ne

Autobus s označením „Označení autobusu přepravujícího děti" zastavil v označené zastávce.Řidič vozidla, které jede za ním:

1) Je povinen zastavit vozidlo za tímto autobusem a pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky.
2) Smí tento autobus objet, pokud při tom dbá zvýšené opatrnosti a přihlédne k možnosti vběhnutí dětí do vozovky.
3) Smí autobus objet, jen pokud mu dopravce dává znamení, že je možné autobus bezpečně objet.