Online školící kurz

Zdarma a rychle se připravte na certifikační test pomocí našich online materiálů

Kategorie » Dopravní značky

Dopravní značky

Dopravní značky lze rozdělit dle provedení na:
svislé

1. stálé - jsou nadřazeny vodorovným dopravním značkám;
2. proměnné - zobrazený symbol se může měnit dle situace;
3. přenosné - jsou umístěny na stojánku nebo na vozidle, jsou nadřazeny všem ostatním dopravním značkám;

vodorovné

1. stálé;
2. přechodné - jsou vyznačeny žlutou nebo oranžovou barvou, jsou nadřazeny stálým vodorovným značkám.

Světelné signály jsou nadřazeny dopravním značkám upravujícím přednost.

Pokyny policisty, vojenského policisty nebo strážníka obecní policie nebo vojenského policisty jsou nadřazeny všem dopravním značkám, dopravním zařízením i světelným signálům.

Svislé dopravní značky

Svislé dopravní značky jsou:
značky upravující přednost, které stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích,

výstražné značky, které upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti,

 

zákazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení,

 

příkazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy,

 

informativní značky, které poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci, nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,

 

dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny.

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky se užívají samostatně nebo ve spojení se svislými dopravními značkami, popřípadě s dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují.
Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci barvou nebo jiným srozumitelným způsobem. Vodorovné dopravní značky jsou stálé a přechodné
Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je vyznačena žlutou nebo oranžovou barvou. Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou vyznačeny žlutou nebo oranžovou barvou.

Vodorovné dopravní značky se rozdělují na:
• podélné čáry,
• příčné čáry,
• šipky,
• označení stání a parkovišť,
• označení zastávek a zákazů zastavení a stání
• ostatní vodorovné dopravní značky.