Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Provozovatel vozidla je:

1) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.
2) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování vozidla vlastním jménem.
3) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění.

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

1) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích.
2) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.
3) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích.

Touto dopravní značkou se ruší:

1) Zákaz předjíždění pro nákladní automobily.
2) Zákaz souběžné jízdy nákladního a osobního automobilu.
3) Jízda ve vyznačených jízdních pruzích v obci.

Tato dopravní značka upozorňuje na místo, kde:

1) Cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí.
2) Je dopravní hřiště pro děti.
3) Platí zákaz vjezdu cyklistů na vozovku.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje předem v obci v odůvodněných případech a mimo obec vždy na přechod pro chodce
2) Upozorňuje na místo častého pohybu chodců po vozovce, které by řidič jinak neočekával.
3) Upozorňuje na podchod nebo nadchod v blízkosti pozemní komunikace.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje řidiče na zatáčku vpravo.
2) Zakazuje řidiči odbočit vpravo.
3) Přikazuje řidiči směr jízdy vpravo.

Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí  přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího  zařízení?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 40 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

 

1) První.
2) Druhý.
3) Třetí.

Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

1) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky.
2) Rychlostí nejvýše 40 km/hod
3) Rychlostí nejméně 20 km/hod

Smíte při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

1) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava i zleva.
2) Má přednost v jízdě před všemi vozidly,přesto ale musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědšit se, zda může křižovatkou bezpečně projet.
3) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava.

Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:

1) Nedostatečné sledování provozu za vozidlem.
2) Pomalá jízda.
3) Jízda s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly.

Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení:

1) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
2) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 nebo motocyklů o výkonu nejvýše 11 kW.
3) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3, bez ohledu na výkon jejich motoru.

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně nemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

1) Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.
2) S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.
3) Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

Stal jste se svědkem dopravní nehody. Na místě jsou zranění. Co uděláte jako první:

1) Zajistím viditelně místo, aby nedošlo k další nehodě, zjistím počet zraněných, ujasním si, kde se nacházím, a zavolám záchrannou službu na čísle 112 nebo 155.
2) Zavolám záchrannou službu na čísle 112 nebo 155, poté mohu místo dopravní nehody opustit.
3) Začnu provádět umělé dýchání a srdeční masáž na prvním zraněném účastníkovi dopravní nehody, kterého naleznu.