Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Řidič motorového vozidla:

1) Se nesmí otáčet na místech nepřehledných nebo jinak nebezpečných, např. v nepřehledné zatáčce a její blízkosti nebo před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.
2) Se může otáčet na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty nebo v jejich těsné blízkosti, pokud tím neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
3) Se může otáčet v těsné blízkosti železničního přejezdu, pokud je železniční zabezpečovací zařízení funkční.

Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

1) Ne
2) Ano

Tato dopravní značka upozorňuje na:

1) Práci na pozemní komunikaci, popřípadě jejích součástech nebo která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
2) Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému pohybu hrajících si dětí.
3) Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k časté nakládce a vykládce vozidel správce pozemní komunikace.

Tato dopravní značka označuje:

1) Vedlejší pozemní komunikaci.
2) Silnici pro motorová vozidla.
3) Hlavní pozemní komunikaci.

Tato dopravní značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde:

1) Nenadálý prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Prudký protivítr může omezit plynulost provozu na pozemních komunikacích
3) Nenadále nízko letící letadlo může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Tato dopravní značka upozorňuje na místo, kde:

1) Cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí.
2) Je dopravní hřiště pro děti.
3) Platí zákaz vjezdu cyklistů na vozovku.

Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

1) Ano
2) Ne

Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

1) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky.
2) Rychlostí nejvýše 40 km/hod
3) Rychlostí nejméně 20 km/hod

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

1) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
2) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
3) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

1) Musíte zejména sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, i když vám musejí dát přednost v jízdě.
2) Musíte sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, jimž musíte dát přednost v jízdě.
3) Musíte na příkaz dopravní značky odbočit vpravo.

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:

1) Na mostech.
2) V podjezdech.
3) Mezi protihlukovými stěnami.

Řidičské oprávnění může být uděleno:

1) Pouze osobě, která není ve výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel a plní ostatní podmínky pro udělení řidičského oprávnění.
2) Osobě, která je odborně způsobilá, i když je ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
3) Osobě, která je starší 18 let, pokud o udělení řidičského oprávnění požádá.

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

1) Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci vozidla se skutečnými údaji a stavem vozidla.
2) Porovnání údajů uvedených v řidičském průkazu řidiče motorového vozidla s údaji uvedenými v jeho občanském průkazu.
3) Seřízení brzdové soustavy, řízení, podvozku, světelného zařízení a světelné signalizace.

Při poranění motocyklisty, který je v bezvědomí a nedýchá:

1) Mu nikdy nesmím sundat přilbu, protože bych mu mohl způsobit vážná zranění.
2) Je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích, kdy jeden pevně svírá hlavu poraněného a druhý opatrně sejme přilbu.
3) Mohu sejmou přilbu jakýmkoliv způsobem, možnost žádného dodatečného poškození zdraví tím nehrozí.