Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče:

1) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
2) Počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
3) Počínat si tak, aby si řidič při účasti v provozu na pozemních komunikacích nepoškodil vozidlo.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

1) Má-li řádně očištěná zpětná zrcátka.
2) Když v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, nejede žádné motorové vozidlo.
3) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Tato dopravní značka označuje:

1) Vedlejší pozemní komunikaci.
2) Silnici pro motorová vozidla.
3) Hlavní pozemní komunikaci.

Tato dopravní značka:

 

1) Upozorňuje na úsek, kde se často vyskytují cyklisté.
2) Označuje místo, kde je dopravní hřiště pro děti.
3) Označuje přejezd pro cyklisty zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje na místo zúžení vozovky z obou stran.
2) Upozorňuje na snížení počtu jízdních pruhů.
3) Upozorňuje na nebezpečné stoupání.

Tato dopravní značka upozorňuje na:

1) Úsek se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce
2) Úsek se zvýšeným nebezpečím častého výskytu závějí na vozovce,
3) Úsek, kde se často pohybují vozidla zimní údržby pozemních komunikací

Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí  přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího  zařízení?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 40 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

1) Nejvýše 70 km/hod
2) Nejvýše 90 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 40 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

1) Ano, protože dopravní značka zakazuje pouze stání.
2) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.
3) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.

Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí:

1) V úseku s vyjetými kolejemi.
2) Na silnicích nižší třídy.
3) Na vozovce s betonovým povrchem.

Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:

1) Kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách.
2) Kdo je v pracovní neschopnosti.
3) Kdo je osobou těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou anebo osobou sluchově postiženou.

Stanice měření emisí, v případě kladného výsledku měření, vystaví provozovateli silničního motorového vozidla:

1) Osvědčení o měření emisí s vyznačeným kladným výsledkem měření emisí a na zadní tabulku státní poznávací značky umístí kontrolní nálepku s vyznačením měsíce a roku příštího měření.
2) Osvědčení o měření emisí s vyznačeným kladným výsledkem měření emisí, které provozovatel vozidla odevzdá na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
3) Osvědčení o měření emisí s vyznačeným kladným výsledkem měření emisí, které není nutné předložit ke kontrole technického stavu motorového vozidla ve stanici technické kontroly.

U poraněného s podezřením na úraz páteře:

1) Smím s poraněným manipulovat bez omezení.
2) Manipuluji s poraněným co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí.
3) S poraněným v žádném případě nehýbu.