Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Povinností přepravované osoby je:

1) Neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Pomáhat řidiči dle jeho pokynů v ovládání vozidla, zvláště pokud je to řidič začátečník.
3) Informovat řidiče o situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

1) Neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
2) Neohrozí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
3) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento.

1) Přizpůsobit jízdu tomu, že se blížíte k přechodu pro chodce.
2) Snížit rychlost jízdy na 20 km/h, protože vjíždíte do pěší zóny.
3) Zastavit vozidlo, protože za ním začíná stezka pro chodce, na kterou nesmíte vjíždět.

Tato dopravní značka upozorňuje na:

1) Výskyt mlhy, případně kouře snižujících viditelnost.
2) Místo, kde došlo ke vzniku hromadné dopravní nehody.
3) Místo s nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce.

Tato dopravní značka:

1) Zakazuje vstup chodců.
2) Označuje přechod pro chodce.
3) Upozorňuje na pohyb chodců.

Tato dopravní značka:

 

1) Upozorňuje na úsek, kde se často vyskytují cyklisté.
2) Označuje místo, kde je dopravní hřiště pro děti.
3) Označuje přejezd pro cyklisty zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával

Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí  přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího  zařízení?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 40 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

1) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky.
2) Rychlostí nejvýše 40 km/hod
3) Rychlostí nejméně 20 km/hod

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

1) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo, 3. červené vozidlo.
2) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo, 3. vozidlo z výhledu.
3) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené vozidlo, 3. bílé vozidlo.

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

1) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava i zleva.
2) Má přednost v jízdě před všemi vozidly,přesto ale musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědšit se, zda může křižovatkou bezpečně projet.
3) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava.

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

1) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
2) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
3) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.

Správný tlak huštění pneumatik se zjišťuje:

1) Na studených, jízdou nezahřátých pneumatikách.
2) Na jízdou zahřátých pneumatikách.
3) Na pneumatikách bez ohledu na jejich teplotu.

Pokud držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt do jiné obce, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

1) Do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
2) Do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.Do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
3) Do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Nesvítí-li zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

1) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/hod
2) Vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
3) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

1) Ano, s možností nepodmíněného trestu odnětí svobody.
2) Ne, v žádném případě, je to moje vlastní vůle.
3) Podle závažnosti úrazu nebo postižení poraněného.