Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

1) Do levého jízdního pruhu ve vzdálenosti 500 m před místem, kde hodlá odbočovat.
2) Co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.
3) Vždy do středu vozovky bez ohledu na protijedoucí vozidla.

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

1) Ano
2) Ne

Tato dopravní značka:

 

1) Upozorňuje na úsek, kde se často vyskytují cyklisté.
2) Označuje místo, kde je dopravní hřiště pro děti.
3) Označuje přejezd pro cyklisty zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento.

1) Přizpůsobit jízdu tomu, že se blížíte k přechodu pro chodce.
2) Snížit rychlost jízdy na 20 km/h, protože vjíždíte do pěší zóny.
3) Zastavit vozidlo, protože za ním začíná stezka pro chodce, na kterou nesmíte vjíždět.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje na dvě po sobě následující zatáčky, z nichž první je vlevo.
2) Upozorňuje na dvě po sobě následující zatáčky, z nichž první je vpravo.
3) Upozorňuje na nebezpečí smyku za deště.

V úseku za touto dopravní značkou:

1) Smí řidič stát jen na místech označených jako parkoviště; zastavit však smí i mimo parkoviště.
2) Není zastavení, stání ani parkování právní úpravou omezeno.
3) Smí řidič zastavit a stát jen na místech označených jako parkoviště.

Smíte při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

1) Ne, před křižovatkou se zařadil do jízdního pruhu, odkud nesmí odbočit směrem vpravo, i když dává znamení o změně směru jízdy.
2) Ne, situace před vozidlem mu to nedovoluje kvůli odbočujícím vozidlům v protisměru.
3) Ano, na světelném signalizačním zařízení je dán pokyn „Volno". Řidič může pokračovat v započatém jízdním úkonu.

Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

1) Ano
2) Ne

Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

1) Dám přednost vozidlu přijíždějícímu zprava.
2) Projedu křižovatkou jako první.
3) Musím odbočit vpravo.

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

1) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
2) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
3) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.

Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:

1) Jízda s nedostatečnou vzdáleností mezi vozidly jedoucími za sebou.
2) Pomalá jízda nákladních vozidel.
3) Jízda v pravém jízdním pruhu.

Řidičský průkaz:

1) Nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava a odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
2) Smí být ponecháván a přijímán jako zástava, ale nesmí být odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
3) Smí být odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky, ale nesmí být ponecháván ani přijímán jako zástava.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne:

1) Prodeje vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí.
2) Prvního zaregistrování vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí.
3) Vyrobení vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.

Jak zjistíte stav vědomí osoby zraněného:

1) Oslovím ho, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku).
2) Zkusím jeho reakci na bolestivý podnět ostrým předmětem.
3) Poraněného hlasitě oslovím a zkusím ho posadit.