Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Zastavit znamená:

1) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
2) Povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
3) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

1) Jen vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem.
2) l vozidlo, které sice nesplňuje technické podmínky, ale majitel vozidla dovolí vozidlo užít nebo jeho užití přikáže.
3) l vozidlo, které splňuje jen některé technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, pokud řidič dbá při jízdě zvýšené opatrnosti.

Tato dopravní značka zakazuje:

1) Vjezd motorových vozidel s přívěsem a návěsem.
2) Vjezd potahovým vozidlům.
3) Vjezd ručních vozíků širších než je 600 mm.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje řidiče na zatáčku vpravo.
2) Zakazuje řidiči odbočit vpravo.
3) Přikazuje řidiči směr jízdy vpravo.

Tato dopravní značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde:

1) Nenadálý prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Prudký protivítr může omezit plynulost provozu na pozemních komunikacích
3) Nenadále nízko letící letadlo může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Tato dopravní značka:

1) vyjadřuje zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti.
2) Označuje stezku určenou pro jezdce na zvířeti.
3) Označuje cvičiště pro jezdce na koni.

Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

1) Ano
2) Ne

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

1) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo, 3. červené vozidlo.
2) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo, 3. vozidlo z výhledu.
3) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené vozidlo, 3. bílé vozidlo.

Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

 

1) První.
2) Druhý.
3) Třetí.

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 50 km/hod
3) Nejvýše 90 km/hod

Smíte při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:

1) V lesních úsecích.
2) V otevřeném terénu.
3) Mezi protihlukovými stěnami.

Policista může zabránit v jízdě motorovým vozidlem použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

1) Je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno.
2) Na vozidle není umístěna státní poznávací značka.
3) Řidič při kontrole nepředloží osvědčení o registraci vozidla a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

K pohonu motoru vozidla na pozemních komunikacích nesmí být použito:

1) Olovnatých motorových benzínů.
2) Bezolovnatých motorových benzínů.
3) Bezolovnatých motorových benzínů s aditivačními přísadami.

Jak budete postupovat, jste-li na místě dopravní nehody sami se zraněným a opakovaně se vám nedaří zajistit jeho dýchací cesty?

1) Budu pokračovat v opakovaných pokusech, dokud se mi to nepodaří.
2) Přeruším snažení po 3 až 4 pokusech a zahájím zevní srdeční masáž.
3) Vzdám se jakékoliv další aktivity, protože jsou zbytečné.